วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

วิชาพึ่งตนเอง

กระบวนการเรียนรู้ คือ เรียนรู้จากประสบการณ์

วิชาที่ต้องเรียนรู้ คือ วิชาพึ่งตนเอง

ชีวิต ไม่มีอะไรมากไปกว่า กาย กับ ใจ

กาย และ ใจ ไม่ต้องการอะไรมากไปกว่า

อาหาร อากาศ และ ความแข็งแรง

ถามตัวเอง ว่าวันนี้ เราอยู่ได้ด้วยตัวเองไหม
ทั้งกายและใจ

ต้นสาละ...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น